اموزش رومیزی کریستال مدل ستاره

آموزش بافت رومیزی ستاره ای با کریستال2/کریستالاموزش رومیزی کریستال مدل ستاره آموزش بافت رومیزی کریستال مدل ستاره گلهــــــای کریستالی اموزش رومیزی کریستال مدل ستاره – فروشگاه … اموزش رومیزی کریستال مدل ستاره اموزش رومیزی با کریستال طرح ستاره گلهــــــای کریستالی ساخت رومیزی کریستالی – nowaroos.com فیلم آموزشی رومیزی کریستال مدل ستاره

رومیزی کریستالی

 

 

 

 

 

سلام دوستان گلم
امروز مواد لازم برای رومیزی رامیگم
ان شاالله بتونم آموزش خوبی داشته باشم و تجربه خوبی داشته باشیم

لوازم موردنیاز برای رومیزی کریستال :مهره کریستالی شماره یک،نخ ابریشم(مطمئن بشیدکه آب نمیره),سوزن اگه یکم بلندباشه راحت ترید,فندک کوچک برای سوزاندن نخ

 

مهره ها گرمی یامثقالیه,برای این نمونه رومیزی دورنگ متفاوت مهره بگیرید از هر رنگ ۱۵۰تا ۱۷۰گرم بگیرید

یا از هررنگ ۲۰۰گرم بخرید تا دوتا رومیزی جفت دزست کنید

در ابتدای کار۶ مهره میندازیم و آنرا گرد میکنیم

 

photo_2015-08-14_15-12-12

photo_2015-08-14_15-12-15

اکنون ۵مهره میندازیم

photo_2015-08-14_15-12-18

از یک مهره از دایره قبل و یک مهره از مهره های جدید سوزن را ردمیکنیم

میکشیم تاگردشود

photo_2015-08-14_15-12-21

 

photo_2015-08-14_15-12-24

اکنون ۴مهره میندازیم

کریستال دوزی

کریستال دوزی

سوزن رااز دومهره مشترک دایره های قبل و یک مهره از ۴مهره جدید انداخته شده,ردمیکنیم

 

photo_2015-08-14_15-12-30

میکشیم تاگردشود

photo_2015-08-14_15-12-33

دراینجاباز ۴مهره میندازیم

photo_2015-08-14_15-12-35

سوزن رااز دومهره مشترک دایره های قبل و یک مهره از ۴مهره جدید انداخته شده,ردمیکنیم

میکشیم تا گرد شود… و بازهم ۴مهره میندازیم

از دومهره مشترک دایره قبل و ۳مهره از مهره های جدید سوزن را رد میکنیم

میکشیم تا گرد شود,وباز ۴مهره میندازیم

 

photo_2015-08-14_15-12-45

بازهم از دومهره مشترک دایره های قبل و سه مهره از مهره های جدید سوزن را رد میکنیم

photo_2015-08-14_15-12-48

میکشیم تا گرد شود‌ وسه مهره میندازیم

photo_2015-08-14_15-12-51

حالااز سه مهره مشترک دایره های قبل و دو مهره از مهره های جدید سوزن را رد میکنیم

آموزش رومیزی با کریستال

آموزش رومیزی با کریستال

میکشیم تا گرد شود‌

photo_2015-08-14_15-13-03

همینطور که میبینید اولین ۶ضلعیه ما کامل شد

الان دقت کنید که نخ از کجا درومده

photo_2015-08-14_15-13-09

سمت راست نخ دومهره داریم پس ۴مهره میتونیم بندازیم تا دایره را درست کنیم,پس الان ۴مهره میندازیم

photo_2015-08-14_15-13-15

سوزن را از دو مهره مشترک دایره های قبلی و سه مهره از ۴مهره جدید رد میکنیم

میکشیم تا گرد شود‌

 

photo_2015-08-14_15-13-18

الان بازسمت راست نخ دومهره هست,پس باز ۴مهره میندازیم

آموزش رومیزی با کریستال

آموزش رومیزی با کریستال

بازهم به شیوه قبل عمل میکنیم,یعنی از دو مهره مشترک دایره های قبلی و سه مهره از ۴مهره جدید سوزن را رد میکنیم

photo_2015-08-14_15-13-26

میکشیم تا گرد شود‌

بازسمت راست نخ را دقت کنید اینبار سه مهره از دایره های مشترک داریم,پس سه مهره جدید میندازیم

photo_2015-08-14_15-13-28

از سه مهره مشترک دایره های قبلی و دو مهره از مهره های جدید سوزن را رد میکنیم

photo_2015-08-14_15-13-31

میکشیم تا گرد شود‌

photo_2015-08-14_15-13-33

الان باز ۴مهره میندازیم

photo_2015-08-14_15-13-36

از دو مهره مشترک دایره های قبلی و سه مهره از مهره های جدید سوزن را رد میکنیم

photo_2015-08-14_15-13-38

photo_2015-08-14_15-13-41

میکشیم تا گرد شود‌

دراین مرحله‌ سه مهره میندازیم

photo_2015-08-14_15-13-44

از سه مهره مشترک دایره های قبلی و دو مهره از سه مهره جدید سوزن را رد میکنیم

دراین مرحله‌ سه مهره میندازیم

از سه مهره مشترک دایره های قبلی و دو مهره از سه مهره جدید سوزن را رد میکنیم

photo_2015-08-14_15-13-50

میکشیم تا گرد شود‌,و باز ۴مهره میندازیم

 

photo_2015-08-14_15-13-53

وباز به شیوه قبل عمل میکنیم

الان سه مهره جدید میندازیم

باز به روش قبلی دایره را درست میکنیم

photo_2015-08-14_15-14-10

اکنون ۴مهره میندازیم وباز به روش قبلی دایره را درست میکنیم

الان سه مهره میندازیم وباز به روش قبلی

اکنون ۴مهره میندازیم وباز به صورت قبلی عمل میکنیم

 

photo_2015-08-14_15-14-15

حالا سه مهره میندازیم وباز به صورت قبلی

الان هم سه مهره میندازیم وباز به صورت قبلی عمل میکنیم,و شش ضلعی دوم تمام میشه

photo_2015-08-14_15-14-21

از این مرحله باید رنگ دوم را وارد کار کنیم

شروع میکنیم به اضافه کردن رنگ دوم

سمت راست نخ را ببینید,دوتامهره مشترک داریم,پس حالا ۴مهره کرمی میندازیم

ازدو مهره مشترک دایره های قبلی و سه مهره از ۴مهره جدید سوزن را رد میکنیم

حالا سه مهره میندازیم

 

photo_2015-08-14_15-14-37

از سه مهره مشترک دایره های قبلی و دو مهره جدید سوزن را رد میکنیم

photo_2015-08-14_15-14-40

حالا ۴مهره کرمی میندازیم

سوزن را از دومهره مشترک دایره های قبلی و سه مهره از مهره های جدید‌ رد میکنیم

اینبار سه مهره میندازیم ومانند قبل گرد میکنیم

photo_2015-08-14_15-14-42

باز سه مهره میندازیم

الان ۴مهره میندازیم

ومانند قبل گرد میکنیم,ودوباره سه مهره میندازیم

photo_2015-08-14_15-14-53

آموزش رومیزی کریستالی

آموزش رومیزی کریستالی

گرد میکنیم وچهار مهره میندازیم

بعد از گرد کردن,سه مهره میندازیم

هعینطور کار را ادامه میدهیم

 

photo_2015-08-14_15-15-21

دور اول تمام میشه,دور دوم و سوم راهم به همین شکل میلافید تا کرمی ها سه دور شوند

photo_2015-08-14_15-15-26

 

photo_2015-08-14_15-15-32

میشه این..که بعداز این باز رنگ قهوه ای رامیندازم

photo_2015-08-14_15-15-37

کارو با رنگ.جدید باز شروع میکنیم باز سه ردیف دورتادور ۶ضلعی را قهوه ای میبافیم

این مهره هارو که یک دور دوختیم میگیم یه ردیف

photo_2015-08-14_15-15-43

این میشه یه ردیف قهوه ای

باید اینکار سه ردیف انجام بشه,و بعد هم سه ردیف دوباره کرمی میبافیم… بعداز اینکه بافت کرمی تمام شد دقت کنید یک مدل کامل را اینجا یاد گرفتین
یعنی یه شیش ضلعی که مدل لوزی را برای میزهای مستطیل وبیضی شکل و مدل شش ضلعی و ستاره برای میزهای مربع و گرد مناسب تر هستن

آموزش رومیزی کریستالی

آموزش رومیزی کریستالی

تااین مرحله پیش رفتیم

بعداز این هم دوباره یه ردیف کرمی میبافیم تابتونیم شروع کنیم پرهای ستاره را درست کنیم

بدن ترتیب

شش ضلعی ما به این مرحله رسید

اگردقت کنید هر ضلع شش ضلعی ۱۲تا دایره داره

تواین روش مثل روش لوزی از شیوه کم کردن استفاده میکنیم

photo_2015-08-14_15-16-03

الان دقت کنید نخ ازکجا درومده

اینجا ۴مهره قهوه ای میندازیم

وگردمیکنیم

وبعد سه مهره قهوه ای وبعد گرو میکنیم

دوباره دومهره قهوه ای و یک مهره کرمی میندازیم و گرد میکنیم

حالا ۵تادایره کرمی میبافیم

photo_2015-08-14_15-16-14

دقت کنید باز نخ از کدام مهره بیرون اومده

ردیف بعدی شد,الان باز ۴مهره قهوه ای میندازیم وگردمیبافیم

دایره بعدی راباسه مهره قهوه ای میبافیم

وبرای دایره بعدی دومهره قهوه ای و یک مهره کرمی میندازیم

یعنی بعداز اینکه دو مهره قهوه ای و یک کرمی بافتید,چهاردایره کرمی میلافید و بعد سه دایره قهوه ای

photo_2015-08-14_15-16-21

ردیف بعد بازهم دوتا دایره قهوه ای میبافیم
دایره بعدی دومهره قهوه ای و یک مهره کرمی میبافیم سه دایره کرمی میبافیم

photo_2015-08-14_15-16-40

سه دایره قهوه ای میبافیم

باز ردیف بعد,دودایره قهوه ای میبافیم,دایره بعدی دومهره قهوه ای و یک کرمی و دو دایره کرمی و باز سه دایره قهوه ای میبافیم

الان باز دو دایره قهوه ای میبافیم,دایره بعدی دومهره قهوه ای و یک کرمی,دایره بعدی کرمی و سه دایره قهوه ای میبافیم

photo_2015-08-14_15-16-43

اگردقت کنید مثلث کرمی تکمیل شد,از اینجا به بعد فقط بامهره قهوه ای میبافیم

وبه شیوه کم کردن ادامه میدیم

یک ضلع شش ضلعی تموم شد

۵ضلع دیگر راهم به همین روش دوستان انجام بدین

اگر یک ضلع درمیون انجام بدین هم یک نمونه مثلث میشه

پس الان بااین بافت سه مدل انجام دادیم

photo_2015-08-14_15-16-47

این میشه سه ضلع از شش ضلعی,اگر بخوایید شش ضلعی تکمیل شود سه ضلع دیگر راهم کامل میکنید

آموزش رومیزی کریستالی

آموزش رومیزی کریستالی

این میشه یه مدل,مدل مثلث

آموزش رومیزی کریستالی

آموزش رومیزی کریستالی

,الان این آموزشی که دادم اول یک مدل شش ضلعی بود,بعد اگر سه ضلع یکی درمیون بافته بشه میشه اون مثلث و اگر هر شش تا ضلع بافته بشه میشه اون شش ضلعی
یعنی الان با یک آموزش سه مدل شد
درکل هم فکر کنم ۲۰۰گرم حدودا مهره برده باشن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *