تعبير خواب‌چلپاسه

چلپاسه – تعبیر خواب تعبير خواب چلپاسه تعبیر خواب چلپاسه دیدن مارمولک در خواب – persianfal.com دیدن چلپاسه در خواب تعبیر خواب – jasjoo.com تعبیر خواب آفتاب پرست – تعبیر خواب جامع تعبیر خواب مارمولک – تعبیر خواب جامع ۹۸یارمان چلپاسه – shafaat.loxblog.ir

تعبیر خواب مارمولک

 

آنلی بیتون م‏یگوید :
اگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید .
اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد .

تعبير خواب‌چلپاسه
تعبیر خواب مارمولک

اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می آورد .

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب مارمولک : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

یک مارمولک را می کشید : پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

یک مارمولک را در قفس می اندازید : شهرت و احترام شما بیشتر می شود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *