تکنیک های کاربردی فراموش کردن گذشته

برای فراموش کردن گذشته ابتدا با آن روبرو شده و سپس آن را رها کنید افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کرده و زندگی در زمان حال را بیاموزید نیاز نیست برای هر تصمیمی که می گیرید از دیگران اجازه بگیرید و نظر آن ها را نیز بدانید سعی کنید تایید گرفتن از دیگران را فراموش کنید و به خودتان حق زندگی کردن بدهید شما نمی توانید همه مردم روی زمین را راضی نگه دارید این کار غیر ممکن است و نتیجه آن ناامیدی است اصلا مهم نیست ادامه …